Onze weg

De Masorti Visie

Zijn wegen, zijn wegen van welbehagen en al
Zijn paden zijn paden naar vrede. 

Voorwoord

Het overkoepelend orgaan van Masorti Nederland Synagogen is trots met de publicatie van de Nederlandse tekst van Darkenoe ( onze weg) – De Masorti Visie . Oorspronkelijk geschreven door Rabbijn Jonathan Wittenberg, in volledige samenwerking met de andere Rabbijnen van onze beweging, welke een aanvullend deel in de samenstelling hebben bijgedragen.
Tijdens mijn bezoeken ( Rabbijn J.Wittenberg) aan Kehillot in Engeland waren de meest frequente vragen aan mij ‘ Wat is Masorti ? ‘ En ‘Wat maakt Masorti verschillend van andere standpunten van het Jodendom ?’
Dit zijn moeilijke te beantwoorden vragen, aangezien wij een beweging zijn die een multi gefacetteerde benadering heeft van Joodse praktijk.
Verder bevestigen wij nog de moeilijke uiteindelijk samenhangende benadering van het combineren van een verplichting aan Halagah in het licht van moderne wetenschap.
Aangezien wij staan voor een benadering dat onderzoek en discussie aanmoedigt. Darkenoe tracht niet een alles omvattend systeem van religieus leven voor te schrijven. Wij richten ons liever naar het uitlokken van de discussie in deze samenhang om de Joodse identiteit te verstevigen door Thora, Avodah en Gemilut Hasadim.
Het is onze intentie om dit document te gebruiken in een aantal seminaria vanaf september 2005 en als richtlijn voor nieuwe Kehillot
De antwoorden van onze vragen kwamen uit onderzoekingen.
Moge dit onderzoek vruchtbaar zijn en Leshem Shamayim ‘ In hemelsnaam’

Vertaald uit het Engels door
L.Blankstein en
S.B. Cohen
Voorzitter Masorti Almere
21 Eloel 5765 / 25 september2005
Met toestemming van
Rabbijn Jonathan Wittenberg

Darkenoe
De Masorti Visie is:

  • Een beweging (organisatie)van traditioneel Joods geloof en uitoefening geleid door het dynamische begrip van Thora en Halagah.
  • Een beweging van traditioneel Jodendom ontvankelijk voor de waarheid van ieder deel en gehoor gevend aan de dilemma’s van de moderne wereld.
  • Een beweging die zonder vooroordelen zoekt naar de deelname van iedere Jood op de weg naar een grotere kennis, observatie, ethisch bewustzijn en spirituele diepten.
  • Een beweging die alle mannen en vrouwen omvat op elk gebied van Joods leven.
  • Een beweging die zegt: ” Je kunt het ” tegen elk streven om te leren en praktiseren.
  • Een beweging die voorziet in al de behoeften van Joods leven.
  • Een beweging die een grote rol speelt in het scheppen bloeiend Jodendom in Israël en de Diaspora in goede relaties met andere geloven.

Principes van de Masorti Beweging
Geloof

Hoor, Israël, de Eeuwige is onze g’d, de Eeuwige is EEN.

We bevestigen dat het Jodendom niet de enige manier van leven is, maar een manier van leven die ten grondslag ligt aan de enige G’d zoals bekend gemaakt in de Thora, de Bijbel en de daarop volgende geschiedenis. Dit was de sleutel en definitieve toekomst van het Jodendom vanaf het moment dat G’d voor het eerst sprak tot Abraham tot aan vandaag. Het is het beginpunt van Joodse ethisch en geestelijk inzicht.
En zodoende erkennen wij de heiligheid en waardigheid van al het leven, in overeenstemming met de leer dat ieder mens is geschapen naar G’ds evenbeeld.
We zoeken in het werk van de schepping de manifestatie van G’ds aanwezigheid. We geloven dat er geestelijke verbintenis is tussen de gehele menselijkheid, buiten alle verschillen van geslacht, ras en geloof.
We waarderen dat onze grootste filosofen een zware strijd hebben gestreden om te omschrijven en te definiëren wat geloof is en dat door de jaren heen gewone Joden gestreefd hebben het doel te vinden van hun geloof en er mee te leven.
We erkennen de onvermijdelijkheid van twijfel en onzekerheid, maar vertrouwen toch dat de ingeslagen weg van het Joodse leven en het onderwijs om elk van ons te helpen G’d te vinden, binnen de unieke context van onze eigen ervaring.
Wij bevestigen dat, onze geestelijke erfenis als Joden een onschatbare waarde heeft, en ook dat het streven er zo naar te leven, een grote uitdaging en een groot voorrecht is.

Thora

Je zal dag en nacht de Thora mediteren

De Thora is voor het Jodendom de meeste heilige tekst. Het is het verslag van de revelatie van G’d aan onze mensen en wortel en basis van ons begrip van hoe de G’d ons als Joden wil laten leven.
De geschreven Thora is de kern van het Jodendom en de centrale tekst is het meest significante uitgangspunt voor al de verdere interpretatiesIn dezelfde tijd is het, onafscheidelijk van de traditie van inspiratie, zoals de mondelinge Thora, welke zich continu heeft gevormd aan ons Jodendom zoals wij het vandaag kennen.
Maar toch is de Thora zelf het product van geschiedenis en interpretatie. Er zijn vele aspecten van deze geschiedenis van welk wij onwetend zijn, Maar het wettelijke, archeologisch, literaire en taalkundige bewijsmateriaal alles wijst erop dat de Thora tot stand kwam door een significante tijdspanne en vanuit bijzondere historische perspectieven werd samengesteld.
Het is met dit begrip in overeenstemming dat wij de heiligheid van de Thora bevestigen zoals het verslag van G’ds wil en G’ds aanwezigheid in de geschiedenis als het woord van G’d door ons mensen geïnterpreteerd.

Geworteld in de ervaringen van G’ds aanwezigheid, zijn de verhalen en de wetten van de Thora van diepgaande en onuitputtelijke betekenis voor Jodendom en voor het mensdom, voor altijd .

HALAGAH

Halagah, de Joodse wet, is de basis in het bepalen van de manier van het leven en gedrag van de Joodse mensen. Verankerd in de Thora, die door de rabbijnse processen wordt bepaald en verklaart in de Mishna en Talmud literatuur, beslist in de wetten en antwoorden tot de dag van vandaag.

De Halagah bepaalt de grenzen van het ethische, rituele en geestelijke Joodse leven .

De Talmud, de wetten, hun commentaren en antwoorden, met inbegrip van dat wat geproduceerd is door onze eigen beweging, is de bron die wij gebruiken voor beslissingen in kwesties van onze Joodse wetten. Zo is de Halagah gebaseerd op teksten en processen die vele interpretaties bevatten, aangezien zij de betekenis van de Thora in de context van de diverse en veranderende werkelijkheid van het leven debatteren. Masorti Jodendom erkent en heeft tot doel om het effect te begrijpen van geschiedenis en de maatschappij op de ontwikkeling van Joodse wet en het onderwijs en zijn stemmen toe te voegen aan het proces van geïnformeerd halachisch debat. Het erkent dat waar er veranderingen in de maatschappij diepgaand en verdragend zijn, de gevestigde wetten en de gewoonten vragen om een nieuwe kijk in het licht van algemene geestelijke en morele visie van het Jodendom. Dit is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven .
Masorti Jodendom heeft tot doel om Joden te motiveren om hun leven vollediger te leven in overeenstemming met de Halagah

Gezag

Masorti Jodendom erkent het gezag van de Joodse wet en de leer over ons leven.

Dit gezag is gelegen in het feit dat Joodse wet en de leer tot doel heeft om de wil van G’d te begrijpen .

De Joodse wet en de leer zijn het product van het beste menselijk begrip van wat de wil is. Ieder menselijk begrip heeft zijn beperkingen en wij kunnen niet alles begrijpen van G’ds wil. De Joodse bronnen bevatten meningen die later door de consensus van opnies werden verworpen. Sommige meningen kunnen wij vandaag de dag nog niet bevestigen.

Maar toch heeft het proces van eeuwen van meditatie op Thora en debat, over haar betekenis door grote meningen en fijne gevoeligheden, bepaald hoe wij de voorschriften van de Thora zouden moeten begrijpen zodat wij met deze kunnen leven.

Het is dit proces dat, verankerd in de Thora wordt beschreven en omdat het niet instinctief en met totale toewijding door millennia is achtervolgd en omdat het is bekrachtigd en door het geestelijke en ethische leven van talloze Joden door de eeuwen heen, dat de Joodse wet en de leer zijn gezag geeft.

Dit gezag is van dezelfde grootte als het leven zelf en vergezelt ons op elk gebied van onze activiteit als burger zowel ritueel ethisch en geestelijk, persoonlijk en communaal, onder Joden en niet-joden. Masorti Jodendom keurt dit gezag goed en debatteert hiermee als Joden altijd hebben gedaan.

Masorti Jodendom wil alle Joden aanmoedigen om zoveel mogelijk Halagah te bestuderen als hoogtepunt van het Joods leven . Dit doel in het rijk van ethische, rituele en geestelijke praktijk te brengen. Het probeert de leer tot positief voorbeeld te doen zijn.

Het tracht daarom om zoveel mogelijk kansen te bieden om Joodse teksten en tradities, wetten, praktijken en waarden op elk gebied van het leven in een context te bestuderen, die ons niet alleen motiveert om te leren over maar ook om het traditionele Jodendom uit te oefenen.

Waarden

Cureku eujrk ouka ouka
Vrede,Vrede, naar het verre en naar het dichtbij gelegen.

Onze Ethiek

De gemeenschappen van Masorti willen een ethos van opneming en onthaal bereiken. Wij beoordelen eenvoudig geen mensen door hoeveel zij van het Jodendom weten, maar heten hen als mensen welkom. Slechts G’d ziet het hart en kent de waarde van elk leven.
Wij trachten daarom positieve Joodse ervaringen en activiteiten voor alle leeftijden te ontwikkelen op cultureel, sociaal evenals spiritueel en intellectueel vlak. Wij accepteren elke Joodse identiteit van ieder persoon en weten dat dit complex en in ontwikkeling is. Wij eerbiedigen het feit dat iedereen een verschillende persoonlijke geschiedenis geeft aan zijn of haar Jodendom, en dat de mensen verschillende behoeften in verschillende tijden in hun leven hebben
Maar van waar wij beginnen, geloven wij dat ons Jodendom ons meeneemt op een reis naar een rijker en meer toegewijd ritueel, geestelijk en ethisch leven. Zoals ons leven een reis is naar een onbekende bestemming, zo is ons geestelijk leven minder over zekerheid en aankomst, dan over het afvragen en het vragen naar het leren en het zoeken.

Talmud Thora – Joodse Leer

De studie van Thora is dagelijks mitswa. Het is essentieel voor al het serieuze Joodse leven. Iedereen kan, en zou, met de talmud en Thora bezig moeten zijn. Door te luisteren naar, absorberen, en het toevoegen van onze eigen stem, de vele stemmen die aan ons door Joodse teksten en geschiedenis spreken, hierdoor trachten wij om naar de stem van G’d te luisteren.

De Masorti is voorstander al zijn leden aan te moedigen om, op welk niveau of gebied dan ook, zijn interesses op het Joodse leren verder te ontplooien.
Wij willen gemeenschappen van mensen ontwikkelen, die goed geïnformeerd en bezet zijn . Ons ideaal is dat we al onze leden, van onze jeugd naar omhoog, op een positieve en motiverende manier uitrusten, met een niveau van geletterdheid dat ons zal toelaten om: in elke Synagoge de dienst te volgen, vaardigheden van het beoefenen van het zeer belangrijke Joodse leven zoals het volgen van kasjroet, Shabbat en feestdagen, studie van Thora te volgen en toegang hebben tot kernteksten van het Jodendom .
Wij zijn voorstander op ieder gebied van het Joodse leren en willen eenieder de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen met beursen en internationale mogelijkheden, zowel in Israël, in heel de Masorti en de verdere Joodse wereld. Wij erkennen dat het leren vele facetten kent, in afzondering en in menig opzicht plaatsvindt om onze geest, op intensieve seminars, in gemeenschappelijke liefdadigheid bijeenkomsten en via Internet te vernieuwen. Wij zoeken constant innemende en opwindende manieren om te leren.

Wij geloven sterk in het essentiële belang van informeel evenals officieel onderwijs en beschouwen Noam onze jeugdbeweging en Marom als onze winst voor jonge mensen. Het is zowel essentieel als van onschatbare waarde voor onze jeugd. Het informele onderwijs dat door jonge mensen en voor jonge mensen wordt verstrekt, heeft positieve Joodse ervaringen tot gevolg. Rolmodellen en het delen van kennis en waarden heeft op deze manier geleid tot een krachtige vorming van levenslange betekenis van identiteit en afkomst.

Gebed en Geestelijkheid

Het geestelijke leven is essentieel aan ons zijn. Wij bevestigen dit belang in een wereld die zich met dingen en activiteiten van het wijden van tijd aan de ontwikkeling van ons geestelijk leven geheel in beslag wordt genomen.

Wij erkennen de waarde van regelmatig gebed zoals gevestigd door Joodse traditie. Wij moedigen alle mannen en vrouwen aan om serieus aan het gebed deel te nemen tijdens de diensten. Wij geloven in de geestelijke macht van de traditionele liturgie en zijn melodieën en willen kennis van en participatie in alle diensten van de Joodse kalender.
Wij moedigen onze gemeenschappen aan om synagoge vaardigheden te onderwijzen ter bevordering van de betekenis van de muziek en de liturgie en brede kansen voor de geestelijke groei te bieden. Wij willen openheid aan nieuwe als wel aan oude gekoesterde overwegingen, begrip en betrokkenheid met het gebed geven.

Wij moedigen onze leden aan om tijd aan ons geestelijk leven te besteden. Door het ritme van de Joodse dag en jaar te wijden aan studie en gebed en daardoor bezinning te bevorderen.

Gemilut Hesed en Tzedakah

De waarde van hesed, houden van en vriendelijkheid en het principe van tzedakah, het delen van onze rijkdom en bezit, omdat het juist en goed is dit te doen, onderscheidt het Jodendom in elke tijd en gemeenschap sinds Torah en Profeten. Gemilut hesed en tzedakah zijn de uitdrukking van ons sociaal geweten en van onze verplichting aan het werken voor een betere wereld.
Masorti, zoals al het Jodendom, moedigt aan om in gemilut, hesed en tzedakah actief deel te nemen. Door het geven van tijd, geld en persoonlijke toewijding. Dit maakt deel uit van onze verplichting aan onze eigen gemeenschappen, aan Israël en aan de Joodse wereld als geheel en naar de gehele mensheid en de schepping.

Op deze wijze bevestigen wij in de praktijk de Joodse leer, dat elk menselijk wezen ‘ in het beeld van God ‘ wordt gecreëerd en dat wij worden toevertrouwd om zorg voor de wereld van God te dragen.

Wij begrijpen dat ons Jodendom betrokkenheid vereist, rechtvaardigheid en medeleven, menselijke waardigheid en zorg voor ons milieu. Wij moedigen sterk al onze synagogen aan om serieuze projecten te ontwikkelen om onze sociale verantwoordelijkheid uit te drukken zowel binnen, als buiten de Joodse wereld.

Gemeenschap Kehilah

Zonder je niet af van de gemeenschap

De belangrijkste sleutel van Masorti, evenals al het Jodendom, is de gemeenschap.
Wij willen gemeenschappen oprichten en ontwikkelen waarin wij voor ethische en geestelijke idealen staan en werken; wij zorgen voor elke persoon tijdens vreugde en verdriet gedurende het leven; wij inspireren onze leden om bij te dragen aan een gevoel van éénieders bekwaamheid en wij bieden alle leeftijdsgroepen zoveel mogelijk kansen voor het Joodse leven en leren.
Wij trachten dit te bereiken door creatief partnerschap tussen het bestuur en professionele leiders en alle leden op alle niveaus; door pro-actief te zijn in het vestigen van steunend en aantrekkelijk onderwijs op geestelijk, cultureel en sociale milieu en door wereldwijd te leren van de praktijk.

Wij koesteren veiligheid en brengen de ruimte tot stand, zowel binnen als buiten onze synagogen waar jong en oud zich thuis voelt.
Wij willen zowel nieuwe gemeenschappen oprichten als bestaande gemeenschappen aanmoedigen om zich te ontwikkelen en de kwaliteit van hun activiteiten gezamenlijk te laten groeien en te ontwikkelen.

De Waardigheid van het Leven

Zorgen voor elkaar en zorgen voor de Joodse waarden zijn speerpunten in onze gemeenschappen. Wij proberen om voor een ethos van allesomvattendheid, warmte en steun te werken, zodat wij voor en door elkaar alle vreugden en verdriet van het leven geven.
Wij trachten vele deuren te openen in de gemeenschap om verschillende mensen toe te laten om zich thuis te gaan voelen. Wij erkennen dat mensen verschillende behoeften en wensen hebben, en zij kunnen op verschillende manieren kwetsbaar zijn. Wij willen daarom eerbied en gevoeligheid naar iedereen, volgens de wetten en waarden van het Jodendom en dit bevorderen en onderwijzen.
Wij heten allen welkom, die werkelijk in het Jodendom uit willen komen om zodoende van een Joodse gemeenschap lid willen worden. Onze procedure voor omzetting is heel serieus en veeleisend en volledig in overeenstemming met halakhah.
De kinderen en jonge mensen zijn ons voorrecht en verantwoordelijkheid, en onze grootste bron voor de toekomst.

Door alle stadia van het leven en de behoeften van onze leden eerbiedigen wij traditionele riten en de ceremonies van het Jodendom, terwijl wij aandacht hebben voor de nieuwe situaties en de zorgen die zich voordoen in de moderne wereld.

Mannen en de Vrouwen

Masorti Jodendom erkent het belang om volledige kansen aan mannen en vrouwen te bieden op alle gebied van het Joodse leven, – in onderwijs, naleving, leiding en rituele en geestelijke praktijk. Wij erkennen dat het heel belangrijk voor vrouwen evenals mannen is, om als leiders en leraren in de Joodse gemeenschap gezien te worden.

Wij zijn een pluralistische beweging. Wij erkennen dat onze gemeenschappen diversiteit omringen, meningen over de rollen van mannen en vrouwen in gebed en de geestelijke en rituele kansen kunnen per Kehillah verschillen. Zowel afzonderlijke als gelijkheidsdiensten kunnen worden geboden. Wij steunen daarom het recht dat elke synagoge met zijn eigen praktijk op dit gebied overeenkomt, op een manier zelf te bepalen die met de ethiek van Masorti Jodendom en met halagah in overeenstemming is.

Wij eerbiedigen de diepste gevoelens van die mannen en vrouwen die door Joodse geslachtsbepalende rollen in de Halagah worden vastgelegd en die in de loop van de eeuwen zijn gevestigd, en die in de diensten willen bidden op de manier die het dichtst bij hen staat. Wij erkennen de authenticiteit van hun positie. Wij eerbiedigen zo ook de diepste gevoelens van die mannen en vrouwen die in gelijkheid op alle gebied van Joodse praktijk geloven en die in de gelijkheidsdiensten willen bidden. Wij erkennen de geldigheid van gevestigde halagische argumenten die stellen dat mannen en vrouwen eveneens aan alle rituele rollen in de Synagoge kunnen deelnemen.

Als beweging accepteren wij tijdens de Sjoeldiensten de gelijkheid en niet gelijkheidsdiensten.

Wij moedigen alle mannen en vrouwen aan om zich te verbinden aan de Joodse leer en deel te nemen aan de praktijk.

Israël

Wij erkennen het belang en de centrale ligging van Israël voor ons en voor alle Joden. Israël is het historische hart en het geboorteland van de Joodse mensen en het geestelijke centrum van de Joodse wereld. Een plaats waarnaar de Joden hebben uitgekeken door de jaren heen. Een plaats als toevluchtsoord voor Joden in problemen, een plaats waarop onze hoop en zorgen gericht zijn. Israël is de zorg op elk moment van alle Joden.

Wij hopen en bidden dat Israël spoedig in vrede en harmonie met zijn buren en met al zijn burgers zal leven.

Wij zijn geëngageerd om Israël persoonlijk te ondersteunen. Wij doen dit door het land te bezoeken en door dicht in contact met familie, vrienden en collega’s te blijven staan, evenals door mitzvah van Aliyah .

Wij zien Israël als zeer belangrijk en vruchtbaar middel voor het Joodse leren, voor het opdoen van ervaringen en voor het vernieuwen van ons eigen Joods leven. Wij moedigen onze gemeenschappen aan om cursussen en reizen naar Israël te organiseren voor alle leeftijdsgroepen en dichte banden vooral met Masorti instellingen zoals Conservatieve Yeshivah te maken. Wij bieden een waaier van cursussen en van studie in Yeshivah en moedigen individuen en groepen aan om, hetzij voor kortere of langere tijdspannes te gaan en te leren.

Wij geloven in, en zijn geëngageerd met het werken voor een dicht, positief en wederzijds steunend verband tussen Israël en Diaspora.

Wij hopen, bidden en zijn geëngageerd met het werken aan een verhouding voor vrede en begrip tussen Israël en andere landen en tussen Jodendom en andere geloven.

Klal Yisrael

Masorti Jodendom maakt deel uit van Klal Yisrael, de gehele Joodse gemeenschap. Vooral in deze moeilijke tijden, bekrachtigen wij de behoefte om onze solidariteit met onze mede Joden en met Israël te verenigen en uit te drukken.

Wij willen in het bijzonder de samenwerking over de bredere Masorti wereld, door zijn instellingen van het hogere leren, zijn professionele organisaties, zijn internationale organisatie Masorti Olami, zijn jeugdbeweging Noam, zijn voorziening voor jonge mensen Marom, en tussen gemeenschappen, scholen, families en individuen te bevorderen.

Wij overwegen de diversiteit van de Joodse gemeenschap om positief en creatief te zijn. Niet één weg in het Jodendom kan authentiek zijn en niet één gemeenschap kan een thuis aan iedereen verstrekken. Er zijn vele manieren om een goed Joods leven te leiden.

Wij willen van en met de instellingen en leden van andere stromingen van het Jodendom leren. Wij taxeren en trachten om communale harmonie te bevorderen. Maar toch realiseren wij ons ook, dat er kwesties van principe en praktijk zijn die het juist maken om te debatteren Leshem Shamayim, omwille van de hemel . Wij zijn bereid, om op te komen voor de ideologische en halagische legitimiteit van het Jodendom waarin wij geloven.

Wij vervullen een belangrijke rol in het nemen van de verantwoordelijkheid voor de vele uitdagingen van het hedendaagse Jodendom met zich meebrengt. Om deze uitdagingen aan te kunnen moeten wij met alle stromingen van het Jodendom samenwerken.

In deze tijden van stijgende polarisatie en wantrouwen bevestigen wij de behoefte om verbindingen tot stand te brengen van begrip en samenwerking met andere geloven en gemeenschappen.

Wij willen ons inzetten voor ons gemeenschappelijk goed, en voor het goed van de gehele mensheid, in een geest van compagnonschap en vertrouwen.