Darkenoe (onze weg) – Jodendom vanuit de Masorti gedachtewereld

Zijn wegen, zijn wegen van welbehagen en alomvattend
Zijn paden, zijn paden naar vrede

Voorwoord

Wat is Masorti?

Waarin verschillen de standpunten van Masorti met die van andere stromingen in het Jodendom?

Rabbijn Wittenberg* geeft aan dat het moeilijk te beantwoorden vragen zijn. Masorti is een beweging waarin ruimte wordt toegekend aan een veelzijdige benadering op de Joodse levenswijze. Wij hebben te maken met een complexe samenhangende benadering: Hoe ons te committeren aan de voorschriften die voortkomen uit de Halacha gezien in het licht van de moderne wetenschap?

Aangezien wij staan voor een benadering dat onderzoek en discussie aanmoedigt, probeert Darkenoe ons niet om een alomvattend systeem van religieus leven voor te schrijven. Wij richten ons liever op het aanmoedigen van de discussie en onderzoek. Door Torah, Awoda en Gemiloet chasidiem versterken wij onze Joodse identiteit.

De zienswijze van Masorti heeft het over:

  • Een beweging van traditioneel Joods geloof en het praktiseren daarvan, geleid door een dynamisch begrip van Torah en Halacha.
  • Een beweging van traditioneel Jodendom ontvankelijk voor de waarheid vanuit iedere uithoek van de wereld. Daarbij geven wij ook gehoor aan dilemma’s van de moderne wereld.
  • Een beweging die zonder vooroordelen zoekt naar deelname van iedere Jood op weg naar meer kennis, naleving, ethisch bewustzijn en spirituele diepten.
  • Een inclusieve beweging voor man en vrouw, op elk gebied van Joods leven. Het is een beweging die zegt ”Je kunt het” ten aanzien van elk aspect van leren en praktiseren.
  • Een beweging die voorziet in alle behoeften van het Joods leven.
  • Een beweging die zijn volledige rol op zich neemt in het scheppen van een bloeiend Jodendom in Israël en de diaspora, en in het creëren van een goede verstandhouding met andere geloven.

Principes van de Masorti beweging

1. Geloof

Hoor, Israël, de Eeuwige is onze G’d, de Eeuwige is één

We verklaren dat het Jodendom meer is dan slechts een levenswijze – zij heeft haar basis in het geloof in één G’d zoals is geopenbaard in de Torah, de Bijbel en de verdergaande geschiedenis. Dit was de sleutel en de allesbepalende eigenschap van het Jodendom, vanaf het moment dat G’d voor het eerst sprak tot Awraham tot vandaag aan toe. Het is het beginpunt van de Joods-ethische en geestelijke zienswijze. Daaruit vloeit voort de erkenning van heiligheid en waardigheid van al het leven, in overeenstemming met de leer dat ieder mens is geschapen naar G’ds evenbeeld.

We zoeken in het werk van de schepping de manifestatie van G’ds aanwezigheid. We geloven dat er een geestelijke verbond is dat de gehele mensheid samenbrengt, dat uitstijgt boven de verschillen in geslacht, ras en geloofsovertuiging. We weten het op zijn juiste waarde te schatten dat onze grootste filosofen hebben geworsteld met het beschrijven en definiëren van het geloof. Daarbij dragen wij het besef met ons mee, dat gewone Joden door de jaren heen ernaar hebben gestreefd om het doel van hun geloof te vinden, en daarnaar te leven.

We erkennen de onvermijdelijkheid van twijfel en onzekerheid. Desondanks vertrouwen wij erop dat de ingeslagen weg van Joods leven en leren, ons kan helpen om G’d te vinden; dit allemaal binnen de unieke context van onze eigen ervaringen. Wij bevestigen dat onze geestelijke erfenis als Joden van onschatbare waarde is. Het is een grote uitdaging en een groot voorrecht om te proberen ernaar te leven.

2. Torah

Je zal dag en nacht mediteren op de Torah

De Torah is voor het Jodendom de meeste heilige tekst. Het is de weergave van G’ds verschijning aan ons volk, het is de basis waarop wij ons begrip grondvesten hoe G’d ons wil laten leven als Joden. De Torah draagt ons dat op. De geschreven Torah is de kern van het Jodendom en de centrale tekst. Het is het belangrijkste uitgangspunt voor alle verdere interpretaties. Tegelijk is het niet los te zien van de traditie om te interpreteren. Dit wordt vormgegeven door de mondelinge Torah. Deze leer heeft het Jodendom zoals we die tegenwoordig kennen, gevormd. Nog steeds wordt de mondeling leer verder vormgegeven.

Tegelijk is de Torah het product van geschiedenis en interpretaties. Er zijn veel aspecten van deze geschiedenis waarvan wij onwetend zijn. Maar juridische, archeologische, literaire en taalkundige bewijzen duiden erop dat de Torah is ontstaan gedurende een aanzienlijke tijdsperiode, en dat zij daarbij is samengesteld vanuit bepaalde historische perspectieven.

In lijn met dit uitgangspunt bevestigen wij de heiligheid van de Torah als zijnde de weergave van G’ds wil. De Torah toont G’ds Zijn in de geschiedenis, zoals dat wordt gezien door ons volk. De verhalen en wetten van de Torah, gebaseerd op de ervaring van G’ds aanwezigheid, zijn van diepgaand en onuitputtelijk belang voor het Jodendom en voor de mensheid, voor alle tijden.

3. Halacha

De Halacha, de Joodse wet, is centraal en alles bepalend voor de manier waarop het Joodse volk het leven verwoordt en ernaar leeft. De Halacha bepaalt de maatstaven van het ethische, rituele en spirituele leven van Joden. Zij is gebaseerd op de Torah, gedefinieerd door de rabbijnse processen, vastgelegd in de Misjna en de Talmoedische literatuur, en voor altijd en tot in onze dagen tot wet gemaakt in codes (rechtsregels) en responsa (commentaren).

Als we beslissingen nemen gebaseerd op de Joodse wet, dan gebruiken we als bronnen de Talmoed, de codes, de commentatoren op de codes en de responsa literatuur. Daarin nemen we tevens de inzichten mee die zijn ontstaan in onze eigen beweging. Het kan daarom niet anders zijn, dan dat de Halacha is gebaseerd op teksten en processen met uiteenlopende inzichten en interpretaties. Uiteindelijk zijn zij een weergave van de vele inzichten van de betekenis van de Torah, inzichten die zijn gebaseerd op een enorme variëteit en op veranderende realiteiten van het leven.

Masorti Jodendom onderkent de invloed van de geschiedenis en de maatschappij op de ontwikkeling van Joodse wetgeving en leer, en zij probeert deze te doorgronden. Zij probeert haar inzichten toe te voegen aan het proces van het halachische debat. Met het oog op de algehele spirituele en morele kijk op het Jodendom, erkent zij dat diepgaande en blijvende veranderingen in de maatschappij erin zullen uitmonden dat geldende wetten en gewoonten opnieuw onderzocht zouden moeten worden. Dat is altijd zo geweest, en dat is tot op heden nog steeds zo.

Masorti Jodendom vertrouwt op de voortdurende waarde van de structuren zoals die worden gehandhaafd door de Halacha, de ruggengraat van Joods-ritueel, ethisch en spiritueel leven. Met overgave wendt het zich tot de klassieke bronnen als leidraad. Tegelijk gelooft het in de dynamiek van het traditionele halachische proces, waarbij de uitdaging wordt aangegaan met het moderne leven. Masorti Jodendom streeft ernaar om Joden aan te moedigen om hun levens meer in lijn met de Halacha te leiden.

4. Gezag

Masorti Jodendom erkent het gezag van de Joodse wet en de leer over ons leven. Dit gezag is gebaseerd op het feit dat de Joodse wet en leer tot uitdrukking brengen wat we begrijpen als G’ds wil. De Joodse wet en leer zijn het resultaat van wat mensen kunnen begrijpen van Zijn wil. Ieder menselijk begrip heeft zijn beperkingen en wij kunnen niet volledig kennis hebben van G’ds wil.

De Joodse bronnen bevatten ook meningen die later door een consensus van opvattingen werden verworpen. Sommige meningen houden vandaag de dag geen stand. Wij kunnen de voorschriften van de Torah begrijpen doordat het eeuwenlang is bestudeerd. Het zijn de grote geleerden die de discussies zijn aangegaan over de achterliggende gedachten en fijngevoeligheden. Door de uitkomsten van studie en discussies kunnen wij met de voorschriften leven.

De Joodse wet en leer hebben hun gezag te danken aan het proces dat is geworteld in de ontmoeting met G’d, en daaraan trouw is. Dit proces is beschreven in de Torah. Het is door de eeuwen heen met volledige overgave en instinctief nagestreefd. Het is bevestigd en geheiligd door de spirituele en ethische levens van ontelbare Joden door de jaren heen. Dit gezag hangt onverbrekelijk samen met leven zelf. Het verbindt ons in elk denkbare vorm van ons handelen, in menselijk activiteiten en rituelen, ethisch zowel als spiritueel, als persoon en als lid van de gemeenschap, tussen Joden en niet-Joden.

Masorti Jodendom accepteert dit gezag en stelt deze tegelijk ter discussie, zoals Joden dat altijd hebben gedaan. Zij moedigt alle Joden aan om de Halacha te volgen en om een zo volledig mogelijk leven te leiden. Zo volledig als een Joods leven mogelijk is op het gebied van de ethische, rituele en spirituele praktijk. Zij probeert dat door te onderwijzen en door het geven van een positief voorbeeld. Het streeft er daarom naar om zoveel als mogelijk de studie mogelijk te maken van Joodse teksten en tradities, wetten, praktische handelingen en waarden. Daarbij gaat het om elk facet van het leven, in een context dat ons aanmoedigt om niet alleen te leren maar ook om het traditioneel Jodendom te praktiseren.

5. Waarden

Vrede, vrede, voor het verre en voor het nabijgelegene

De Masorti gemeentes streven naar een levenshouding van erbij horen en erbij betrekken. Wij beoordelen mensen niet simpelweg op de mate waarop zij zich aan de Joodse voorschriften houden, maar wij verwelkomen hen als mens. Slechts G’d “ziet het hart” en kent werkelijk de waarde van ieders leven. Wij proberen daarom positieve Joodse ervaringen en activiteiten te ontwikkelen voor alle leeftijden en interesses, sociaal en cultureel zowel als spiritueel en intellectueel. Wij accepteren dat de Joodse identiteit van elk persoon complex en in beweging is. Wij respecteren het feit dat iedereen een verschillende persoonlijke geschiedenis heeft op basis waarvan het Jodendom wordt beleefd – mensen hebben verschillende behoeften in verschillende periodes in hun leven.

Maar, ongeacht welk uitgangspunt we hebben: wij geloven dat het Jodendom ons zou moeten meenemen op een reis naar een rijker en meer toegewijd ritueel, geestelijk en ethisch leven. Net zoals ons leven een reis is naar een onbekende bestemming, zo heeft ons geestelijk leven minder te maken met het vinden van zekerheden en einddoelen. Het richt zich meer op het zoeken van een levensdoel en het stellen van vragen, het leren en het zoeken.

6. Talmoed Torah

Het Joodse leren

De studie van Torah is een dagelijkse mitswa (gebod). Dit is essentieel om het Joodse leven te leven en vol te houden. Iedereen kan en dient zich met Talmoed Torah bezig te houden. Door ernaar te luisteren en het in ons op te nemen, voegen wij onze stem toe aan de vele stemmen die tot ons spreken via Joodse teksten en de Joodse geschiedenis. Hierdoor proberen wij te luisteren naar G’ds stem.

De Masorti beweging verplicht zich ertoe om al haar leden aan te moedigen tot het leren van het Jodendom, los van het niveau waarop ze dat kunnen, gericht op ieders interesse. We zetten ons ervoor in om groepen tot stand te brengen, die voldoende bagage hebben en betrokken zijn. Ons ideaal is dat we al onze leden, jeugd en volwassenen, op een positieve en motiverende manier uitrusten, tot een voldoende kennisniveau. Dit, zodat de leden de dienst in de synagoge kunnen volgen, en zodat zij essentiële Joodse levensvaardigheden kunnen uitvoeren. Daarbij gaat het om het houden aan het kasjroet (spijswetten), het houden van Sjabbat en feestdagen, het bestuderen van de Torah en het toegankelijk maken van andere kernteksten van het Jodendom.

Wij zijn ertoe verplicht om leermogelijkheden op alle gebieden van Joods onderwijs aan te bieden. Dit doen wij door plaatselijk, in de synagoge zo goed als mogelijk studiefaciliteiten te creëren. Daarnaast faciliteren wij centrale studiebronnen op landelijk niveau, en wij realiseren mogelijkheden om internationaal, in Israël en door de Masorti en de verdere Joodse wereld heen, te studeren.

We onderkennen dat het leren op verschillende manieren plaatsvindt, in retraites om onze geest te vernieuwen, in intensieve seminaria, in chevroeta (kleine studiegroepen, MK) en over het internet. We zijn steeds op zoek naar verbindende en uitdagende manieren om te studeren. We geloven sterk in het cruciale belang van zowel informeel als geformaliseerd onderwijs. We beschouwen Noam, onze jeugdbeweging, en Marom, onze jongerenorganisatie, als essentieel en van onschatbare waarde. Informeel onderwijs, voor jonge mensen en geleid door jonge mensen, zorgt voor positief Joodse ervaringen en voor het ontstaan van rolmodellen.

Kennis en waarden worden op zo een manier overgebracht, dat die op een uitzonderlijk krachtig manier zorgen voor een levenslang gevoel van identiteit en verbondenheid.

7. Gebed en spiritualiteit

Spiritueel leven is van essentieel belang voor ons zijn. Vooral in een wereld dat zich concentreert op materie en doen, benadrukken wij het belang om tijd te wijden aan het ontwikkelen van onze spirituele levens. We onderschrijven het belang van regulier bidden zoals is vastgelegd in de Joodse traditie. Wij moedigen alle mannen en vrouwen aan om serieus aan het gebed deel te nemen. Wij geloven in de spirituele macht van de traditionele liturgie en zijn melodieën. Tevens trachten we kennis van de Joodse kalender te bevorderen, alsmede het deelnemen aan alle diensten.


Wij moedigen onze gemeentes aan om de verrichtingen in de synagoge te onderwijzen, en daarbij te bevorderen dat de deelnemers zich verdiepen in de achterliggende gedachten van de dienst en de muziek van de liturgie. Zo bieden wij mogelijkheden voor geestelijke groei. Voor nieuwkomers maar ook voor degenen die al jaren lid zijn, beogen wij om ruimte te creëren voor zaken als: het maken van afwegingen, het participeren, het ontwikkelen van inzichten, het leggen van verbindingen door gebed. Wij moedigen onze leden aan om tijd aan hun geestelijk leven te wijden, door het ritme van de Joodse dag en jaar, en door studie, gebed en bezinning.

Gemiloet chesed en tsedaka

Vanaf de dagen van de Tora en de profeten heeft het Jodendom zich in iedere generatie en iedere gemeenschap onderscheiden door de waarde van chesed en het principe van tsedaka. Chesed staat voor het omarmen van vriendelijkheid, tsedaka houdt in het delen van onze rijkdommen en bezittingen omdat dit rechtvaardig en juist is om te doen.

Gemiloet chesed en tsedaka zijn de manieren waarop wij uitdrukking geven aan ons sociaal geweten en onze verplichting om aan een betere wereld te werken. Masorti is, zoals het gehele Jodendom, vastberaden om haar leden aan te moedigen zich actief te verbinden aan gemiloet chesed en tsedaka. Hiervoor geven wij onze tijd, geld en persoonlijke toewijding. Dit is een deel van onze plicht naar onze gemeenschap, Israël, de Joodse wereld als een geheel, en naar de mensheid en de schepping.

Op deze wijze bevestigen wij op een praktische manier de centrale Joodse leer, namelijk dat elk menselijk wezen naar G’ds evenbeeld is geschapen, en dat aan ons is toevertrouwd om de zorg voor G’ds wereld te dragen. Wij begrijpen dat Jodendom van ons verlangt om rechtvaardig te zijn, medeleven te tonen, menselijke waardigheid uit te dragen en voor het milieu zorg te dragen. Wij moedigen al onze synagogen ten sterkste aan om serieuze projecten te ontwikkelen om op die manier uitdrukking te geven aan onze sociale verantwoordelijkheid, zowel binnen als buiten de Joodse wereld.

8. Gemeenschap

Zonder je niet af van de gemeenschap

De belangrijkste sleutel van Masorti, evenals als van het gehele Jodendom, is de gemeenschap. We beogen om gemeentes op te richten en te ontwikkelen waarin wij werken aan ethische en spirituele idealen van het Jodendom. We dragen zorg voor ieder mens in alle periodes van het leven, in tijden van vreugde en in tijden van droefenis. Alle leden worden aangemoedigd om bij te dragen op de manier zoals men dat het beste kan.

We bieden mensen van iedere leeftijd aan om Joods te leven en leren, al naar gelang er daartoe mogelijkheden zijn. Wij trachten dit te bereiken door creatieve samenwerking aan te moedigen van de leden met hun bestuursleden en door waarde te hechten aan deelname van al onze leden op ieder niveau. Dat doen we door proactief te zijn in het verzorgen van ondersteunende en aantrekkelijke kaders, educatief, spiritueel, cultureel zowel als sociaal. En we streven naar een Joods leven en leren door het wereldwijd verrichten van goede daden.

Wij trachten een omgeving te scheppen waarin wij zorgdragen voor een gevoel van veiligheid en sprankelende levendigheid. Voor zowel jongeren als ouderen creëren wij, zowel in als buiten de synagoge, een omgeving waarin zij zich thuis voelen. Wij proberen nieuwe gemeentes op te richten en bestaande gemeentes aan te sporen om te groeien door hun kwaliteiten uit te diepen.

De waardigheid van het leven

Zorgdragen voor elkaar is de hoeksteen van Joodse waarden en is het hart van de gemeenschap. We proberen te werken aan een levensinstelling van inclusiviteit, warmte en ondersteuning, zodat we voor elkaar klaarstaan in tijden van vreugde en verdriet gedurende het hele leven. We beogen het om in de gemeentes vele deuren te openen, zodat er bij mensen met uiteenlopende levensinstellingen het gevoel ontstaat dat ze binnen kunnen komen en zich thuis voelen. We onderkennen dat mensen verschillende behoeften en wensen hebben, en dat iedereen op zijn/ haar wijze gevoeligheden heeft. Daarom proberen wij respect en gevoeligheid tegenover iedereen na te streven en te onderwijzen, dit in overeenstemming met heersende waarden van het Jodendom.

We verwelkomen degenen die oprecht nastreven om tot het Jodendom over te gaan en tot het Joodse volk toe te treden. Onze procedures voor het overgaan tot het Jodendom zijn serieus, veeleisend, rechtvaardig en in overeenstemming met de Halacha.

Kinderen en jongeren zijn ons voorrecht en onze verantwoordelijkheid, en onze grootste bron voor de toekomst. Gedurende alle fases van het leven trachten wij de behoeften van onze leden te honoreren. Aan de ene kant hebben wij het over behoeften die overeenstemmen met de traditionele Joodse rituelen en ceremonies, aan de ander kant willen wij attent zijn op nieuwe situaties en zorgen die ontstaan in de nieuwe wereld.

Man en vrouw

Masorti Jodendom erkent het belang om aan mannen en vrouwen volwaardige kansen te bieden op alle gebieden van het Joodse leven. Dat loopt uiteen van onderwijs, feesten, bestuursverantwoordelijkheid tot aan het verrichten van rituele en spirituele handelingen. We erkennen dat het voor zowel mannen als vrouwen zeer belangrijk is om gezien te worden als leiders en leraren in de Joodse gemeenschap.

Wij zijn een pluralistische beweging. Wij erkennen dat onze gemeentes met volle overgave uiteenlopende en standvastige opvattingen erop nahouden ten aanzien van de rol van de man en de vrouw in het gebed. Er zijn veel manieren waarop er geestelijke en rituele diensten kunnen worden aangeboden, van diensten waarbij mannen en vrouwen gescheiden van elkaar zitten tot egalitair.

Wij stemmen er daarom mee in dat iedere synagoge het recht heeft om voor zichzelf te bepalen hoe zij hieraan vormgeeft, op zo een manier dat het in overeenstemming is met de opvattingen van Masorti en de Halacha.

Wij respecteren de diepgaande gevoelens van die mannen en vrouwen die vasthouden aan Joodse genderrollen. Rollen die in de Halacha zijn vastgelegd en die in de loop van de eeuwen hun beslag hebben gekregen. We onderkennen de authenticiteit van hun standpunten om te willen bidden in diensten die zich daaraan conformeren. Tegelijk erkennen wij de diepgaande gevoelens van mannen en vrouwen die geloven in gelijkheid op alle terreinen van Joodse praktische leven, en die willen bidden in een egalitaire dienst. We onderkennen dat er gevestigde, geaccepteerde halachische argumenten zijn, om te kunnen stellen dat mannen en vrouwen in de synagoge volledig gelijkwaardige rollen mogen vervullen.

Als beweging zijn wij inclusief voor degenen die een egalitaire dan wel een gescheiden dienst houden. We moedigen alle mannen en vrouwen aan om zich betrokken te voelen bij het leren van het Jodendom en het praktiseren daarvan.

Israël

Wij erkennen het belang en de centrale functie van Israël voor ons en voor alle Joden. Israël is het historische hart en het thuisland van het Joodse volk en het geestelijke centrum van de Joodse wereld. Een plaats waarnaar Joden door de eeuwen heen hebben verlangd. Een plek dat het toevluchtsoord was voor Joden als zij in de problemen zaten, een plaats waarop onze hoop en zorgen zijn gefocust. Israël is het belang van alle Joden in alle tijden.

Wij hopen en bidden dat Israël spoedig in vrede met haar buren zal leven, en dat zij in harmonie zal zijn met al haar inwoners. Wij voelen ons erbij betrokken om Israël te ondersteunen, persoonlijk zowel als financieel. Dat doen wij door het land te bezoeken en door nauw contact te onderhouden met familie, vrienden en collega’s. Ook doen we dat door – binnen de mogelijkheden – aan te moedigen om uitvoering te geven aan het gebod van aliya (het gaan wonen in Israël, MK). In onze optiek is Israël de sleutel tot het Jodendom, alsmede ook de vruchtbare weg tot het leren en het ondervinden van het Jodendom. Het zorgt voor de wedergeboorte van ons Joodse leven.

Wij moedigen onze gemeentes sterk aan om voor alle leeftijdsgroepen cursussen te geven en reizen naar Israël te organiseren. Daarbij stimuleren wij om nauwe banden aan te gaan met vooral met Masorti instellingen zoals Conservative Yeshivahs (Joodse leerscholen van de Conservative richting). Wij bieden een waaier van studiecursussen in yeshivahs aan en moedigen individuen en groepen aan om voor kortere of langere tijd, te gaan leren. We geloven erin om te werken aan een nauwe, positieve en elkaar ondersteunende verhouding tussen Israël en de diaspora. We hopen, bidden en hebben ons ertoe verplicht om te werken aan een verhouding van vrede en begrip tussen Israël en de andere landen, en tussen het Jodendom en andere geloven.

Klal Yisrael

Masorti Jodendom maakt deel uit van Klal Yisrael, de gehele Joodse gemeenschap. Vooral in deze moeilijke tijden, spreken wij met kracht uit dat wij er behoefte aan hebben om samen te staan en ons solidair te verklaren met onze mede-Joden en met Israël. In het bijzonder streven we ernaar om verbindingen aan te gaan en samen te werken met de gehele Masorti wereld. Dit doen we via haar hogere studie-instellingen, haar professionele organen, de internationale instelling Masorti Olami, haar jeugdbeweging Noam en haar jongerenorganisatie Marom. Ook richten we ons op gemeentes, scholen, families en individuen.

We zien de verscheidenheid van de Joodse gemeenschap als iets positiefs en creatiefs. Er is geen enkel pad in het Jodendom dat kan claimen de enige ware te zijn. Evenmin is er een gemeente dat een huis kan bieden aan iedereen. Er zijn vele manieren om het leven te leiden dat een goed Joods leven kan worden genoemd. Met instellingen en individuele leden van andere stromingen in het Jodendom proberen wij te leren, en wij willen ook van hen leren. We hechten waarde aan gemeenschappelijke harmonie en proberen deze aan te moedigen.

Daarentegen realiseren wij ons dat er principiële zaken en praktijken zijn, waarbij het gerechtvaardigd is om in debat te gaan over leshem shamayim (het principestandpunt dat wij “omwille van de hemel” ons uitspreken, MK). We zijn bereid om op te staan voor de ideologische en halachische legitimiteit van het Jodendom waarin wij geloven.

We dienen een belangrijke rol te spelen in het nemen van verantwoordelijkheid voor de vele uitdagingen, waarmee Jodendom tegenwoordig wordt geconfronteerd. Om deze uitdagingen aan te kunnen moeten wij met alle stromingen binnen het Jodendom samenwerken. In deze tijden van toenemende polarisatie en achterdocht onderkennen we, dat er behoefte aan is om wegen tot onderling begrip aan te leggen, en om samenwerking met andere geloven en gemeenschappen aan te gaan. Wij zetten ons in om te werken ten behoeve van ons gemeenschappelijk belang en het belang van de hele mensheid, in een geest van broederschap en vertrouwen.

Verantwoording

* De uitgangspunten zijn in 2006 geschreven door Rabbijn Jonathan Wittenberg, rabbijn van de New North London Synagogues en hoofdrabbijn van de Assembly of Masorti Synagogues UK. Voor de samenstelling is nauw samengewerkt met andere Masorti rabbijnen.

De inleiding uit 2002 is verwoord door Michael Gluckman, uitvoerend directeur van de Assembly of Masorti Synagogues UK. Het document is eerder ingezet in een serie seminaria.

Masorti Nederland biedt u deze vertaling aan, waarmee zij duiding geeft waar Masorti voor staat. De tekst is oorspronkelijk vertaald door Lidio Blankstein en Bernhard Cohen z.l., en gereviseerd door Max Kan.