Wat doet Masorti?

Masorti Nederland is het overkoepelend Joodse Kerkgenootschap voor Masorti kehillot in Nederland. Als koepelorganisatie verbinden wij Nederlandse Masorti gemeenten en groepen met elkaar, en behartigen wij de gemeenschappelijke belangen, voor zover de gemeenten dat niet zelfstandig kunnen of willen. Het landelijke bestuur vertegenwoordigt Masorti Nederland binnen de Joodse gemeenschap en de Nederlandse samenleving, en naar de overheid toe. Ook is Masorti Nederland lid van Masorti Europe en daarin vertegenwoordigd.

U kunt zich aanmelden bij Masorti Nederland als groep en ons tijdens een dienst bezoeken in de sjoel van Weesp. Neem gerust telefonisch contact met ons op. Het telefoonnummer vindt u op onze site onder “Contact”.

Als er in uw gemeente 25 Halachisch Joodse leden zijn en u de Masorti principes deelt, dan kunt u zich kandidaat stellen om een Masorti Kehilla te worden. Masorti Nederland zal u helpen met alles dat u nodig heeft om een Kehilla te vormen.

Hulp kan worden aangeboden op terrein van:

 • Onderwijs voor kinderen en/of volwassenen;
 • Sociaal en maatschappelijk werk;
 • De organisatie van Joodse feesten;
 • Het vinden van een geschikte plaats voor het houden van sjoeldiensten;
 • Het opleiden van uw kinderen voor hun Bar en Bat Mitswa;
 • Het organiseren van een choepa

Tevens kunt u ons benaderen voor:

 • Ideeën om uw kehilla nieuw leven in te blazen;
 • Ideeën die zullen helpen om de vertrouwde ouderwetse gezelligheid terug te brengen bij diverse activiteiten;
 • Rabbinaal werk.

Binnen het palet aan Nederlandse Joodse stromingen nemen wij een gematigd traditionele positie in, die met de moderne tijd meegaat. Een plek waarin ieder het gebruikelijke traditionele maar tolerante Nederlandse Jodendom van ooit herkent. Kortom: voldoende redenen om Masorti in Nederland groot te maken.

Basisprincipes van de Masorti beweging:

 1. Ieder individu is binnen de Masorti gemeenschap gelijkwaardig.
 2. Het geloof in het bestaan van G’d is de grondslag van onze Torah. In de Joodse traditie zijn er verschillende gezichtspunten met betrekking tot de aard van G’d, maar het principe van één en ondeelbare G’d, die moreel gedrag vereist, is de steunpilaar van ons bestaan.
 3. De Torah is de Joodse leer die voortkomt uit G’ds wil. De Torah heeft het Joodse volk vanaf het begin de weg gewezen, zoals het duidelijk staat in de Tenach, in de geschriften die gezamenlijk onze geschiedenis vormen, en in de mondelinge leer. De leer is de neerslag van uitleg en wijsheden van onze wijzen die ons voorgingen in alle generaties, vanaf de oertijd tot op heden, inclusief die van de wijzen van onze generatie.
 4. De Halacha is een natuurlijke ontwikkeling volgend op de Torah. Zij omschrijft het praktische handelen waarin het Jodendom haar meest hoogverheven uitdrukking vindt. In het Jodendom is handelen (doen en ook laten) heel belangrijk. De Halacha ontwikkelt zich op een dynamische wijze en omvat heel diverse meningen. Het gaat samen op met het dagelijkse leven en met kwesties die ieder mens kunnen bezighouden, inclusief de vele ethische vraagstukken waarmee wij geconfronteerd worden. De Halacha onderwijst de mens om te komen tot een fatsoenlijk leven, een leven omringd door al zijn medemensen, waarin G’ds wil weerspiegeld is.
 5. Voor aangeslotenen is het uitvoeren van mitswot een vrijwillige keus, waarbij geen dwang op gemeenschappelijke basis kan zijn. Onze lange en gemeenschappelijke Joodse geschiedenis verwacht wel dat wij het bestaan van de Joodse Staat en dat van de volledige Joodse traditie respecteren.   
 6. Voor het gemeenschappelijk voortbestaan van het Joodse volk moet iedere poging worden ondernomen om tot overeenstemming te komen tussen de verschillende stromingen. Daarvoor dienen oplossingen gevonden te worden, die voor allen acceptabel zijn. Op die manier dient te worden voorkomen, dat het zal leiden tot een scheuring binnen de Joodse gemeenschap. Dit doel vraagt geduld, tolerantie, compromisbereidheid, wederzijds respect en goede wil.
 7. Traditioneel Joods leven houdt in verantwoordelijkheid voor de gehele Joodse gemeenschap en het recht op zelfbeschikking binnen de bevolking van het land. Deze verantwoordelijkheid betreft een kwalitatieve en een kwantitatieve grootheid. Daarnaast hecht de Masorti beweging groot belang aan het veilige bestaan van de Staat Israël en het moedigt Joden aan naar Israël te emigreren, en daar te gaan leven. 
 8. Tegelijk respecteert de Masorti beweging de gehele Joodse diaspora en roept op de banden met de Joodse traditie te versterken, met het Joodse volk en de staat Israël.
 9. Het religieuze geloof hoeft niet te onderhandelen met de wetenschap. Religie werkt met waarden, normen en ethiek, terwijl wetenschap werkt met feiten. Wetenschappelijk onderzoek kan religie alleen verstevigen en tot bloei brengen. Niettegenstaande de verschillende opinies tussen de diverse stromingen in het Jodendom, verwelkomt de Masorti beweging iedere andere Joodse beweging en stroming die zich betrokken voelt bij het Jodendom.