Wat doet Masorti?

Masorti Nederland is het overkoepelend Joodse Kerkgenootschap voor Masorti kehillot in Nederland. Als overkoepelend Kerkgenootschap verbinden wij Nederlandse Masorti gemeenten en groepen (gevroeses) met elkaar en behartigen wij de gemeenschappelijke belangen voor zover de zelfstandige gemeenten dat niet zelfstandig kunnen of willen. Het landelijke bestuur vertegenwoordigt Masorti Nederland binnen de Nederlandse Joodse gemeenschap en naar buiten in de algemene samenleving en naar de Overheid. Ook is Masorti Nederland lid van Masorti Europa en is daarin vertegenwoordigd.

U kunt zich aanmelden bij Masorti Nederland als groep en u kunt ons bezoeken in de sjoel (synagoge) van Weesp tijdens een sjoeldienst. U kunt telefonisch contact met ons opnemen. Voor telefoonnummers zie bij Organisatie.

Als er in uw gemeente 25 stemhebbende zielen zijn die de Masorti principes delen, kunt u reeds een Masorti Kehilla vormen. Masorti Nederland zal u helpen met alles wat u nodig heeft om een Kehilla te vormen.

Hulp kan worden aangeboden op terrein van:

 • Onderwijs voor kinderen en/of volwassenen;
 • Sociaal en maatschappelijk werk;
 • De organisatie van Joodse feesten;
 • het vinden van een geschikte plaats voor het houden van sjoeldiensten;
 • het opleiden van uw kinderen voor hun Bar en Bat Mitswa;
 • het organiseren van een chatoena (Joods huwelijk).

Tevens kunt u ons benaderen voor:

 • ideeën die als hulp kunnen dienen om uw kehilla nieuw leven in te blazen;
 • ideeën die zullen helpen de vertrouwde ouderwetse gezelligheid terug te brengen bij diverse activiteiten;
 • Rabbinaal werk.

Binnen het palet aan Nederlandse Joodse stromingen nemen wij een gematigd traditioneel, met de moderne tijd meegaande positie in, waarin ieder het gebruikelijke traditionele maar tolerante Nederlandse Jodendom van ooit herkent. Kortom: voldoende redenen om Masorti in Nederland groot te maken.

Basisprincipes van de Masorti beweging

 1. Het geloven in het bestaan van god is de grondslag van onze Thora. In de joodse traditie zijn er verschillende gezichtspunten met betrekking tot de aard van God, maar het principe van één en ondeelbare God de Schepper, de Ondersteuner van het leven, die moreel gedrag vereist, is de steunpilaar van ons bestaan.
 2. De Thora is de joodse leer welke voortkomt uit Gods Wil. De Thora heeft het Joodse volk vanaf het begin de weg gewezen, zoals het duidelijk in de Tenach staat: de geschriften die gezamenlijk onze Bijbel vormen, en in de gehele Mondelinge leer, die een neerslag vormt van de uitleg en wijsheden van onze wijzen die ons voorgingen in alle generaties, vanaf onze oertijd tot op heden, inclusief de wijzen van onze generatie.
 3. De halacha is een natuurlijke ontwikkeling volgend op de Thora. Zij omschrijft het praktische handelen waarin het Jodendom haar meest hoogverheven uitdrukking vindt. In het Jodendom is handelen (doen en ook laten) heel belangrijk. De Halacha ontwikkelt zich op een dynamische wijze en omvat heel diverse meningen. Het loopt samen op met het dagelijkse leven en kwesties die ieder mens kunnen bezighouden, inclusief de vele ethische vraagstukken waarmee wij tegenwoordig geconfronteerd worden. De Halacha onderwijst de mens in een fatsoenlijk leven omringd door al zijn medemensen, waarin Gods Wil afgespiegeld is.
 4. Voor individuen staat het uitvoeren van mitswot (religieuze handelingen) als een vrijwillige keus, waarbij geen dwang op gemeenschappelijke basis kan zijn. Onze lange en gemeenschappelijke Joodse geschiedenis verwacht wel dat wij het bestaan van de Joodse Staat en van de volledige Joodse traditie respecteren. Zo verwachten wij ook dat de Staat Israel iedere mogelijkheid aangrijpt haar Joodse burgers een Joodse levenswijze mogelijk te maken, maar zonder religieuze dwang en zonder bevoordeling van enige Joodse stroming, die een monopolypositie kan innemen. Tevens verwachten wij dat de Nederlandse (en iedere ander staat in de wereld) haar Joodse burgers elke gelegenheid biedt volop Joods te kunnen leven naar alle aspecten van het jodendom zonder enige belemmering daartoe op te werpen.
 5. Voor het gemeenschappelijk voortbestaan van het Joodse volk moet iedere poging worden ondernomen om tot een overeenstemming te komen tussen de verschillende stromingen om oplossingen te vinden die voor allen acceptabel zijn en daarbij zien te voorkomen dat het zal komen tot een scheuring binnen de Joodse Natie. Dit doel vraagt geduld, tolerantie, compromisbereidheid, wederzijds respect en goede wil.
 6. Een traditioneel Joods leven houdt verantwoordelijkheid in voor de gehele Joodse gemeenschap en het recht op zelfbeschikking binnen de algemene bevolking van het land. Deze verantwoordelijkheid houdt een kwalitatieve en een kwantitatieve grootheid in. Daarvoor hecht de Masorti beweging groot belang aan het veilige bestaan van de Staat Israel en moedigt Joden aan naar Israel te emigreren en daar te gaan leven. 
 7. Tegelijk respecteert de Masorti beweging de gehele Joodse diaspora en roept hen op de banden met de Joodse traditie te versterken, met het Joodse volk en de staat Israel.
 8. De verdediging van de Staat Israel is een mitswa die mannen en vrouwen gelijk stelt. Het is een plicht voor iedere Joodse ingezetene om in het Israelische leger te dienen en om een evenredig aandeel te nemen inde verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de staat en haar bewoners.
 9. Jodendom is gebaseerd op beide morele grondbeginselen en symbolische handelingen welke een concrete uitdrukking geven aan zijn principes en brengt de individu dichter bij het ‘Goddelijke Koninkrijk.’ Ware vroomheid is een mengsel van deze twee elementen. Het ligt voor de hand dat een onzedelijk persoon niet Godvrezend kan zijn.
 10. Het doel van het Jodendom is om een Heilig Volk te creëren die het Goddelijke Koninkrijk aan de gehele wereld kan brengen.
 11. Het religieuze geloof heeft geen onderhandelen nodig met de wetenschap. Religie werkt met waarden, normen en ethiek, terwijl wetenschap werkt met feiten. Wetenschappelijk onderzoek kan religie alleen verstevigen en tot bloei brengen. Niettegenstaande de verschillende opinies tussen de diverse stromingen in het Jodendom verwelkomt de Masorti beweging iedere andere Joodse beweging en stroming welke zich betrokken voelt bij het Jodendom.