Het beleidsplan van de Stichting JGF/ Masorti Conservative kehilla Almere Weesp is bondig. De gemeente is klein qua samenstelling en heeft daarom beperkte budgettaire middelen.

Activiteiten

Vanuit de doelstelling worden er het hele jaar door synagogediensten gehouden, op tweewekelijkse basis. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vele feest- en ook treurdagen, die de Joodse kalender kent. Rosj haSjana, Jom Kipoer, Soekot, Simchat Thora, Chanoeka, Toe biSjewat, Poeriem, Pesach, Sjawoeot, Lag ba’Omer en Tisja be’Av krijgen alle invulling, gewoonlijk met een dienst – Pesach ook nog met een seider. Ook momenten als Jom haSjoa en de Israëlische bijzondere dagen Jom haZikkaron, Jom ha’Atsmaoet en Jom Jeroesjalajim krijgen aandacht. Op sommige momenten houden wij andere bijeenkomsten, die niet persé religieus van aard zijn. 

Rondom de vele levensmomenten, zoals geboorte, huwelijk, ziekte en overlijden onderneemt de gemeente altijd actie en zijn de leden er voor elkaar. Aangeboden wordt hier ook een Joodse invulling aan te geven.

We kennen onderwijs aan onze kinderen en we kennen het volwassenenonderwijs. Voor de kinderen is er een traject voor de Bar of Bat Mitswa. Voor volwassenen zijn er op diverse momenten lern-bijeenkomsten, aansluitend op een dienst of ‘s avonds bij iemand thuis. Daarbij bestaat er een opleiding voor kandidaten voor gioer, die in-house georganiseerd wordt. Rabbinale bijstand krijgen wij via Masorti Europe vanuit Londen. Bij gelegenheid ontvangt de gemeente groepen van buiten, die informatie over de synagoge of over een thema uit het Jodendom wil ontvangen. Hier wordt dan voor een spreker en een gastvrij onthaal gezorgd.

Bestuur Stichting JGF

Het bestuur wordt gevormd door drie personen, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur heeft enkele adviseurs.

Via het secretariaat kan informatie over de bestuursleden worden opgevraagd.

Veiligheid

Joodse objecten en activiteiten van Joodse organisaties behoeven helaas altijd aandacht voor de externe veiligheid. Hierover is voortdurend contact met de daartoe bestaande instanties en de lokale en landelijke overheid. 

Gebouw

De synagoge stamt uit 1840 en gezien haar leeftijd is zij voortdurend onderhevig aan onderhoud. In samenwerking met de verhuurder, de Stichting Vrienden van de Weesper Synagoge, is voortdurend overleg hierover.

Begraafplaats en Chewra Kediesja

De Stichting JGF/ Masorti Conservative kehilla Almere Weesp heeft geen eigen begraafplaats en is naarstig op zoek dit te realiseren. Daarom is er ook geen Chewra Kediesja. Ondertussen adviseren we bij overlijden contact te zoeken met andere Joodse gemeenten, die wel over een begraafplaats beschikken.

Maaltijden

Voor dan wel na de vele diensten wordt er gezellig gegeten en gedronken. Het bestuur verzorgt bij deze koffietafel. Alle aangeboden maaltijden en snacks zijn koosjer volgens de richtlijnen van het hier te lande geldende kasjroet van het NIK. De bijdragen die hiervoor van de deelnemers worden gevraagd, moeten kostendekkend zijn.

Extern

Masorti Conservative kehilla Almere Weesp valt onder de koepelorganisatie Masorti Nederland. Hierboven kennen we Masorti Europe en Masorti Olami, de wereldorganisatie.

Financiën

De Stichting JGF/ Masorti Conservative kehilla Almere Weesp heft contributie van haar aangeslotenen. Daarnaast kent het donaties en andere vormen van inkomsten. Dit alles om de uitgaven te kunnen dekken. Alle werk binnen de gemeente wordt verzorgd op vrijwillige basis. Er is geen personeel in dienst. Onkosten worden wel vergoed. De rabbijn wordt voor zijn activiteiten betaald.